ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองเตย วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้สมัครและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้สมัคร

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565